Պատրաստութեան ընթացքի մէջ է։
գրախօսական

Պատմութեան իմաստը

Սամուէլ Պօղոսեան

Վերադարձ Պատմութեանը

Նշանակալի եւ այժմեական իրադարձութիւն է քսաներորդ դարի ռու­սական կրօ­նա­կան իմաստասիրութեան առանցքային կերպար­նե­րից մեկի՝ Ն. Բերդեայեւի Պատ­մու­թեան իմաս­տը գրքի հայերէն թարգ­մանութիւնը։ Յայտնի է, որ Բերդեայեւի կողմից պատմութեան իմաս­տա­սիրութեան զարգացրած նրա գաղափարները հայե­րէնով շրջա­նառուել են առ­նուազն անցած դարի կէ­սե­րից (տե՛ս օրինակ՝ Սիոն ամսա­գիր, 1943թ. Մարտ-Ապ­րիլ, եւ 1951թ. Հոկտեմբեր համարները)։ Յետխորհրդային Հայաս­տանում Բերդեայեւի գրքերն ու փորձա­գրու­թիւնները նոյն­պէս ծանօթ են թէ՛ բնագրերով եւ թէ՛ մի­մեանց ստէպ-ստէպ յաջորդող հայերէն թարգ­մանու­թիւններով. Ժողովածու (1990), Դոս­տոեւսկու աշխարհայեցումը (2018), Ազատութեան փիլիսոփա­յութիւն (2020)։

Պատմութեան իմաստը գրքում Բերդեայեւն իրեն յատուկ համընդ­գրկուն եւ խորա­թափանց ոճով հետախուզում է միջնադարեան-քրիստոնէական պատ­մու­թեան տե­սու­­թեան ծա­գումնաբանութիւնը, դրա աստուածաբանական եւ իմաստասի­րական ելակէ­տե­րը, ընդգծում է պատմութեան բնազանցական հիմնադրութիւնը։ Գրքի տասնմէկ գլուխ­ներում պարբերաբար քօղազերծւում են շրջադարձային այն փուլերը՝ բա­րե­նո­րոգութիւն, լուսաւորականութիւն, մարքսականու­թիւն եւ այլն, որոնց ազդե­ցու­թեամբ պատմութեան քրիստոնէական մոդելը ձեւազեղծուել եւ վերածուել է լոկ «պատմագիտութեան»։ Պատմութեան այս տեսութիւնը, ինչպէս բացայայտում է հեղինակը, սոսկ քրիս­տո­նէ­ա­կան չէ, քանի որ արմատներ է ձգում հին հրէական, պարսկական վախ­ճա­նա­կան սպաս­ում­նե­րի մէջ, յաճախ աղերսւում է ժամանակի եւ յաւեր­ժու­թեան, մար­դա­բա­նու­թեան եւ անձ­նապաշ­տու­թեան, մարդկայնապաշ­տու­թեան եւ հասարակութեան ապա­մարդ­կա­յին մեքենայացման տեսու­թիւններին։

Այսուհանդերձ ինչո՞վ է այս աշխատութեան թարգմանութիւնը  նշա­նա­կալի եւ այժ­մէական հայ ընթերցողի համար։ Բանն այն է, որ հայ­կական պատ­մագրական ծա­ւա­լուն աւանդութիւնը եւ ի հակա­դրու­թիւն վերջինիս՝ պատմութեան ներկայ՝ մեզանում տարածուած ընկա­լում­նե­րը (թերեւս նիւթապաշտ պատմագիտութեան ազդեցութեամբ) մե­ծաւ մասամբ նոյնանում են այս գրքում արծար­ծուած թէ՛ պատմու­թեան իմաս­տաւոր տե­սու­թեանը եւ թէ՛ դրա ձեւազեղծումներին։ Քիչ յայտնի, որ հայկական պատ­մագրութիւնն (Ե.-ԺԹ. դա­րեր) էակա­նօրէն վախճա­նա­կան է եւ նոյնպէս որպէս առանցք ըն­դունում է Աստ­ծոյ եւ մարդու անմիջական եւ ազատ պատմակեր­տումը, դրամատիկ գոր­ծակցումը, պատմութեան մարգարէական եւ հայտնութենական բնոյթը։ Այս գաղափարների վրայ են կառուցուած Խորենացու, Լաս­տիւերտցու, Ուռհայեցու պատմա­գրու­թիւն­ները, եւ այսպէս մինչեւ այս աւան­դու­թեան աւարտը։ Այս աւանդութեան ընդ­հա­տումով պատ­մութիւնը կամ պատ­մա­գրու­թիւնը փոխում է իր բնոյթը եւ արտա­յայ­տումը, վերածուելով ծուէն-ծուէն դար­ձած պատ­մութիւնների, ներկա­յից եւ ապա­գայից բնութենապէս անջատուած անցեա­լի։ Ի մտի ունե­նա­լով այս խզումը և դրա հետևանքով առաջացած կերպարանա­փո­խութիւնը՝ կարող է անակնկալ հարց առաջանալ. արդեօք այսօր հնա­րաւո՞ր է եւ (որն աւելի կարեւոր է) ար­դեօք անհրաժե՞շտ է զան­ցել այս­պէս ասած «հե­րոդոտոսեան ինը պատ­մութիւնների» փակ շղթան եւ վերադառնալ եւսեբիոսեան «մէկ պատմութեան» տեսու­թեա­նը։ Եթե այո, ապա ըստ Բեր­դեայեւի, դա հնա­րաւոր է միայն «Քրիս­տոսի գալիք յայտնու­թեան թոյլատրման միջոցով» (էջ 223). մի վար­դա­պե­տութիւն, որով ողողուած է հայ­կա­կան պատմագրական աւանդու­թիւնը։

Յատկանշական է, որ պատմութեան անհրաժեշտ իմաստաւորումն, ինչպէս ԺԹ. դարի Ռուսաստանում, այնպէս էլ Ե.-Զ. դարի Հայաս­տանում, ձեւաւորուել է բեկումնային եւ ճա­կատագրական ժամա­նակներում, ազգային/հոգեւոր ինքնու­թեան փաստացի անկ­ման եւ դրա վերազարթօնքի մտաւոր-գրական ճիգի փոխ­կա­պակցուած իրա­դար­ձու­թիւններին զուգըն­թաց։ Եւ դարձեալ՝ արդեօք հնարաւո՞ր է վեր­ստեղծել այս աւանդութիւնը, այսինքն՝ նոյնկերպ իմաս­տաւորել այն. դժուար է պա­տաս­խանել։ Սակայն առ­նուազն անհեռատեսութիւն է այն շրջան­ցելը։ Պատմութեան նման­օրինակ իմաս­տաւորման ան­հրա­ժեշ­տութիւնն «այստեղ եւ հիմա» («hic et nunc») առաջնա­հեր­թութիւն է։

Ինչպէս ռուսերէն հրատարակութիւններում, այնպէս էլ այստէղ գրքի վեր­ջում զե­տեղուած է «Կամք առ կեանք եւ կամք առ մշակոյթ» յօդուածի թարգ­մա­նութիւնը, որ­պէս գրքի անհրաժեշտ յաւելուած։ Գիրքը հրատարակուել է գու­նաւոր կոշտ կազ­մով, որի դիմային մա­սում զետեղուած է Վ. Կանդինսկիի «Կոմ­պոզիցիա IV» գեղա­նկարի մի հատուածը, որը ոճով եւ բնոյթով զուգադրելի է ռուսական կրօ­նա­կան մտածո­ղու­թեան համադրական, միաժա­մանակ ներդաշ­նակ եւ հաճելի ոճին: Թարգմանչի առա­ջաբանում պատմութեան իմաստի Բերդեայեւեան տեսու­թիւնը, ներկայացուելով ռու­սական իմաս­տա­սի­րութեան վերազարթօնքի համա­տեքս­տում, զուգադրուած է այդ ժա­­մանակի եւրոպական այլ՝ գերմանական, ան­գլի­ա­կան, ֆրան­սիա­կան պատ­մի­մաս­տութեան եւ պատմագիտութեան յարա­ցոյց­­նե­րին։ Ի պատիւ այս թարգմանութեան կա­րելի է նկատել, որ ռուսական գրա­կա­նութեան թարգմանութեան մէջ բազմափորձ թարգ­մանիչը կարո­ղացել է հնչեցնել հեղինակի սուր, կլանող եւ գրաւ­չօրէն ընդ­երկար հոսող մտքի ելեւէջները։ Այդ­ու­հանդերձ, թարգմա­նութեան մէջ եր­բեմն հա­մար­ժէք­ների կիրառման հակա­սա­կա­ն մօտեցում է նկատ­ւում. մի կողմից մի շարք իմաստասիրական եզ­րեր ոչ միայն չեն փոխարինուել հայերէն յայտնի համար­ժէք­ներով, այլեւ պարզա­պէս տա­ռա­դար­ձուել են ռուսերէնից։ Միւս կողմից տեքստում հան­դի­պում ենք գրաբարեան բառա­ձեւերի՝ «ամենայն», «քանզի» «յա­ղագս» եւայլն, որոնք երբեմն ներ­դաշ­նակ­ւում եւ երբեմն էլ մնում են աւե­լորդ, քանի որ հեղինակն էլ նման հնա­բա­նու­թիւնների իմաս­տային ենթա­դրե­լիութիւն բնա­գրում չի տալիս (օրի­նակ՝ գլուխների վերնա­գրերը)։ Գուցէ տեղին է հիշել պատ­միմաստութեան եւ թարգ­մա­նու­թեան աւանդութեան ոսկե­դարեան հայ ռահվիրաններից մեկի «թարգ­մա­նութիւն» բառի համար կիրառուած «յեղուլ ի հայ բան» արտայայ­տությունը։ Այն թերեւս նշա­նակում է օտարը, թարգմա­նուելիքը «լց­նել», «յեղել» հայերէն խօսքի մէջ։ Նոյնն ակնունելի է այս թարգ­մա­նութեան սպասուելիք եւ անհրաժեշտ վերահրա­տարա­կութեան մէջ։