Պատրաստութեան ընթացքի մէջ է։
գրախօսական

Գիտական եւ հրապարակախոսական աշխատություններ

Դաւիթ Մոսինեան

Թողարկելով Անցեալը

Ենթակայական լեզուն միշտ ուշացած է. ուշացած է իրերից, ապրումներից, փորձառութիւնից: Քանզի դրսեւորում է ստանում միայն մինչեւ վերջ չվերա­պրուած իրողութիւններ մատնանշող լեզուն: Ուրեմն` ընթերցողը կրկնակիօրէն ուշացած է: Հայ ընթերցողը, բացի նշուած պատճառներից, ուշացած է նաեւ ճակա­տագրականօրէն. մշակոյթի ոլորտում ներկայութիւնը կրող հեղինակ­ները, յաճախ մնալով իրենց կողքն ապրող, բայց դարերով յետ մնացած հեղինակների ստուե­րում, վերաբացայայտուել են իբրեւ անցեալի «մեծութիւն­ներ»: Յատկանշական է Շահնուրի տրտունջը հայ ընթերցողից եւ ցանկութիւնը` այրել իրենց գրքերը` փակ­ցնելով գրութիւն՝ «Առանց ժողովուրդի գրակա­նու­թիւն»1։ Եթէ ասուածին յաւելենք նաեւ աքսորների, բռնադատումների, տարագրութիւնների հանգամանքը, լիովին պարզ կը դառնայ հայոց գրուածքների անտէրունչ կացութիւնը: 

2006 թուականին ՀՀ ԳԱԱ պատմութեան ինստիտուտը լոյս ընծայեց Վա­րազդատ Տէրոյեանի աշխատութիւնների ժողովածուն։ Սրանք, բացառութեամբ մէկի, անտիպներ են` գրուած 1915-1920 թուականներին: Ի դէպ, Տէրոյեանի հեղինակութեամբ սա առաջին հրատարակու­թիւնն է: Գիրքը հրատարակութեան է պատրաստել Տէրոյեանի դուստրը` Նունե Դերոյեանը: Մտաւորականի ժառանգութեան շարունակա­կանութեան ապահովումն ազգականի կողմից կազմակերպելը բաւա­կա­նին լայն տարածուած սովորոյթ է Հայաստանում, ինչը, ցաւօք, ի թիւս այլ բա­ների, վկայում է մշակոյթի նկատմամբ մասնաւոր սեփականատիրական վերա­բեր­մունքի մասին: Վարազդատ Տէրոյեանը, եթէ չասենք բացառիկ, ապա Հայաստանի հա­մար առ­նուազն աչքի ընկնող կրթութիւն ստացած, փիլիսոփայական-մշակութա­բանա­կան գաղափարներ առաջադրած, մի շարք սոցիալական ու կրթական ծրագրեր յղացած մտաւո­րական է, որի աշխատութիւններին հայ ընթերցողն առնչւում է դրանց գրուելուց գրեթէ մէկ դար անց: Գրութիւնների (յատկապէս հրապա­րա­կախօսական) միջավայրը նոյնը չէ, լսա­րա­նի գիտակցութիւնը նոյնը չէ (թերեւս հէնց դրանք հաշուի առնելով են առաջնորդուել հրա­տարակիչները, որ գրուածքները ներկայացրել են ժամանակակից արեւելահայերէն  ուղղա­գրութեամբ), ուրեմն արդեօք գիրք հրա­տա­րակելը պաշտօնական յարգանքի տուրք չէ՞, կամ սեփական խղճի առաջ ինքնամաքրման արարք: Առաւել եւս որ դեռեւս ըստ էութեան ան­դրա­դարձ չկայ այդ գրքին` իմաստաւորելու դրա գոյութիւնը: Սոյն գրութիւնը այդպիսի մի փորձ է:

Ուրեմն նախ Վարազդատ Տէրոյեանի մասին` իր իսկ խօսքերով, որոնք նա ասել է հար­ցա­քննու­թիւնների ժամանակ: Ծնուել է 1888 թուականին2 Վանում։ Միջնակարգ կրթութիւն ստացել է ծննդավայրում: 1905-1908 թուականներին սովորել է Էջ­մի­ա­ծնի Գէւոր­գեան ճեմարանում: Աւարտելուց յետոյ Վանում մէկ տարի զբաղուել է մանկավար­ժական գործունէութեամբ: 1909 թուականին մեկնել է Փարիզ եւ ուսա­նել Սորբոնի համալսարանի փիլիսոփայութեան ֆակուլտետում: 1912 թ.-ին տե­ղա­փոխուել է Գեր­մանիա եւ ուսումը շարունակել Լայպցիգի համալսարանում` դար­ձեալ փիլիսո­փա­յութեան ֆակուլտետում: Դասախօսութիւններ է լսել նաեւ Աւս­տրի­այում, Իտալիա­յում: 1914 թ.-ին վերադարձել է Վան: Մասնակցել է տեղի ինք­նա­պաշտպանական մարտերին, որից յետոյ մի խումբ գաղթականների հետ գնացել Թիֆլիս, որտեղ աւելի ուշ դասաւանդել է «Գայանեան օրիորդաց դպրոց»ում: 1919 թուականին ծառայութեան է անցել Մերձաւոր Արեւելքի Օգնութեան ամերիկեան կոմիտէում (Ամերկոմ) որպէս թարգմանիչ, ուսումնական հաստատութիւնների ղեկավար, իսկ այնուհետեւ` վերատեսուչ: 1922 թ.-ին ձերբակալուել է Ջեմալ Փա­շայի նկատմամբ ահակաբեկչութեանը մասնակից լինելու մեղադրանքով, որը չի ապացուցուել: 1924 թ.-ին ձերբակալուել է իբր թէ դաշնակցական գործունէութեան համար, բայց դար­ձեալ շուտով ազատ արձակուել: 1930-1931 թուականներին աշխատել է ՀԽՍՀ Գրապալատում: 1931 թ.-ին ձերբակալուել է լրտեսութեան կասկածանքով, սակայն շուտով ազատուել է մեղադրանքի անհիմնութեան պատճառով: Վերջին անգամ ձերբակալւում է 1935 թ.-ին` ոմն Հռիփսիմէ Մուշեղեանի գաղտնի դաշ­նակցական գործունէութեան եւ իր մանկութեան ընկեր Լեռ Կամսարի իբր թէ ֆա­շիստական գաղափարների մասին պատկան մարմիններին չտեղեկացնելու հա­մար3։ Սակայն այս մեղադրանքը եւս չի հիմնաւորւում, եւ 1956 թ.-ին` մահուանից 18 տարի անց, քրէական գործը կար­ճւում է (ինչպէս որ, ի դէպ, չի հիմնաւորւում նաեւ Լեռ Կամսարի մեղադրանքը):

Վերջին շրջանում Վարազդատ Տէրոյեանի անունը սկսեց շրջանառուել գրքի հրատարակումից եւ առաւել եւս Կանտի «Զուտ բանականութեան քննադատու­թեան» նրա թարգմանութեան լոյս ընծայումից յետոյ (2010 թ.): Բայց Տէրոյեանի մտա­յղա­ցումներն ու չհանրայնացուած, չհրապարակուած աշխատանքները անհա­մե­մա­տելի են յայտնի գործերի հետ: Կեանքի օրօք` թարգմանչական նշոյլներ. Հիպպոլիտ Տենի «Գեղարուեստի փիլիսոփայութիւնը» (1935 թ.), որտեղ թարգ­ման­չի անունը նշուած չէ, քանի որ նա ձերբակալուած էր, Հանրի Բարբիւսի «Կրակը» (1935 թ.): Յետմահու` Անատոլ Ֆրանսի «Կարմիր շուշանը», Ռընէ Դեկարտի «Քննա­խօսութիւն մեթոդի մասին»-ը (1968 թ.)` խիստ սովետական խմբա­գրու­թեամբ: Մինչդեռ կատարուած ու կորսուած ահռելի աշխատանք. Իմմա­նուէլ Կանտ` «Պրակտիկ բանականութեան քննադատութիւն», Ռընէ Դեկարտ` «Բնա­զանցական խորհրդածութիւններ», Սպի­նոզայ` «Բարոյագիտութիւն», թարգմանու­թիւններ Մե­տեր­լինկից, դոկտորական թեզ` «Ճանաչողութեան սոցիոլոգիական հիմ­քերը» (“Die soziologischen Grundlagen der Erkenntnis”), որ հնարաւորութիւն չեղաւ պաշտ­պա­նելու, եւ այլն: Է՛լ աւելի առինքնող է Տէրոյեանի` հայկական մտա­ծո­ղութեանն ու միջավայրին այնքա՜ն պակասող մտաւորական-կազմակերպչական գործունէու­թիւ­նը, մասնաւորապէս` Հայ փիլիսոփայական ընկերութիւն ստեղծելու նախագիծը եւ փիլիսոփայական բառարան կազմելու ծրագիրը. համաշխարհային փիլիսո­փա­յութեան իւրակերտման եւ հայերէնի սահմանների վերանայման յաւակնոտ տես­լական ու յանդուգն նախաձեռնութիւն: 

Թէեւ գուցէ յաւակնութիւնն այնքան զօրեղ չէր, որպէսզի պատռէր առօրեայ յոր­ձանքի ու անտարբերութեան ամպը: Այնուհանդերձ, ամէն անգամ մոռա­ցու­թեան զնդանից որեւէ հայ մտաւորականի դուրս բերելիս ակամայ հարց է առա­ջա­նում, թէ արդեօք որոշակի ճակատագրականութիւն չկա՞յ սեփական մտաւորա­կանների նկատ­մամբ անհոգատար վերաբերմունքի հարցում: Կամ գուցէ նրա՞նք են կանխորոշում իրենց ճակատագրի ողբերգականութիւնը` երբեմն դա վերածելով կենսափիլիսոփա­յութեան: 

Ամէն դէպքում Տէրոյեանի պարագան ոչ միայն պարտուողական ու նահան­ջող չէ, այլեւ մարմնաւորում է նախաձեռնողականութիւնն ու հետեւողական ող­ջախո­հու­թիւնը: Դա առաւել եւս նկատելի է Տէրոյեանի հայաստանեան գոր­ծու­նէ­ու­թեան ժամանակ թերեւս ամենակարեւոր հարցերից մէկի` գաղթակա­նու­թեան առն­չու­թեամբ: Այն կարիք ունէր ոչ միայն կազմակերպչական հոգատարութեան, այլեւ մտածման. Տէրոյեանը դրանք փայլուն կերպով զուգահեռում էր: Բաքուի հայ գաղ­թականների ժողովի ներկայացուցիչն էր, այնուհետեւ` Արեւմտահայ գործադիր կոմիտէի նախագահ, արեւմտահայ գաղթականներից բացառիկ վիճակագրական տուեալներ էր հաւաքագրում նրանց հայրենի բնակավայրերի մասին: Բայց առաւել հեռահար ու վերափոխական միտուածութիւն ունէին 1915-1918 թուականների` գաղթակա­նութեան ու որբութեան մասին գրառումները: 

Աւելի ուշ շրջանում գրուած իր անվերնագիր գրուածքներից մէկը Տէրոյեանը, թերեւս յետահայեաց գիտակցելով ժամանակին ներկայութեան շուրջ իր կռա­հում­ների տարերային միեղինութիւնը, սկսում է այսպէս. «Ոչ մի բան այնքան դժուար չէ, որքան ճիշտ դատողութիւններ յայտնել այն ժամանակի մասին, որի մէջ դու ապրում ես» (էջ 123): Այս միտքն էականօրէն վերաբերում է Տէրոյեանի գաղ­թա­գրութեանը4, որին բնորոշ է ոչ միայն ներքին ապրուածութիւն, այլեւ հոգե­վերա­նորոգչական հեռանկարայնութիւն: Այն նկարագրական չէ, եթէ, իհարկէ, կարելի է նկարագրել գաղթը, այլ առաւելապէս խոհավերլուծական, ինչը յատկապէս նկա­տելի է գալիքի հրամայականի ներքոյ գաղթի ներանձնայնացման նկատառումից: Ըստ էութեան սեփական մտակեցուածքի ներքին հիմնաւորումն է ձեւակերպում Տէ­րոյեանը, երբ գրում է, թէ «մենք վախենում ենք մարգարէ լինելուց, դրա համար էլ մենք մնում ենք անյուսալի կոյրեր» (էջ 73): Մտքի անվեհերութիւն է հարկաւոր գաղթականին մօտենալու եւ նրա ճակատագիրը խորհելու համար այնպէս, որ չհա­տես պաթոսի, խղճահարութեան ու ամօթի նրբին սահմանը: Գաղթականութեան վսե­մութիւնը ստիպում է ուժատուել ու յուզականօրէն խօսել դրա մասին, բայց հէնց այդ խօսքը կարող է կորստեան մատնել վսեմութիւնն ու մեզ զրկել դրա հետ ներքնապէս առերեսուելու հնարաւորութիւնից: «Գաղթականը սարսափելի բան է: Ես ձեզ ասում եմ վախեցէք նրանից, որ ոչ միայն գաղթական է, այլեւ որբ-գաղ­թական: Նրան չմօտենաք երբեք այդքան հեշտ» (էջ 35), խիստ թերի մնացած մի գրու­թեան մէջ յորդորում է (ինքն իրե՞ն, թե՞ տպագրելու հեռաւոր յոյս ունէր) Տէրոյեանը: Գաղթականի խնդիրը միայն իրենը չէ. նա կասկածի տակ է դնում ողջ հաւաքականութեան լինելութիւնը, գալիքի հնարաւորութիւնը: Այդ իսկ պատճառով ամէն անգամ գաղթականին անդրադառնալով` մենք անդրադառնում ենք ինքներս մեզ, նրա տարաբախտութիւնը սգալով` ողբում ենք մեր յողդողդութիւնը: Ուղ­ղա­կիօրէն մեզ առնչուածութեան հանգամանքը, սակայն, խոչընդոտում է գաղ­թա­կա­նին ինքն իրենով ու իր ներսից հասկացմանը, եւ որպէս կանոն մեր ինքնա­զգա­ցումներն ենք տարածում նրա վրայ: Խորունկ ու նրբին է Տէրոյեանի դիտարկումը. «Դուք չգիտէք երբեք, թէ ինչ է նշանակում գաղթական, ոչ թէ որովհետեւ դժուար է հասկանալ այն հոգեկան դրութիւնը, որի մէջ չես գտնւում, այլ որովհետեւ մի գաղտնի մտածողութիւն կայ քո մէջ, թէ գաղթականը մի երջանկութիւն ունի, որ դու չունես: Անշուշտ ցաւալի է, որ նա կորցրել է ամէն բան եւ հեռացել է իր հայ­րե­նիքից, բայց որ նա կարող էր իր կորցրածի հետ կորսնցնել եւ իր կեանքը նոյնքան հեշտութեամբ, որքան իր թաշկինակը, կամ մահճակալը – այս միտքը նախանձ է առաջ բերում քո մէջ, որ դու երբեք չես կարողացել այդքան էժան գտնել քո կեանքը: Ու մարդու մէջ զարթնում է մի անդիմադրելի հրապոյր, աւելի էժանացնելու այդ էժան կեանքը…» (էջ 32): Գաղթականը` նախանձ առաջացնող: Մի յղացք է սա, որ կենում է դատողական խոհածումի տիրոյթից անդին, ուր ներհայեցմամբ պարուր­ուած առկայծումներ են: Սուղ ժամանակի մէջ մտածող Տէրոյեանի մտաւոր զօ­րու­թիւնը իրողութեան մէկ հպումով հասկացում-մեկնաբանումն էր, երբ մի նախա­դա­սութեամբ կարողանում էր վեր հանել թեմայի էութիւնը, երբ գաղթականի հոգե­կանը երկար-բարակ խօսքերով նկարագրելու փոխարէն ասում էր` «նրանք ամա­չում են, որ դեռ մարդ են մնացել» (էջ 31): Արտաքին, նկարագրական մօտեցմամբ` գաղթականութիւնը կազմակերպուած կեանքի բռնի ձեւափոխումն է եւ տեղափո­խումը այլ միջավայր, բայց ներքին դիտարկմամբ` ֆիզիկական ոչ մի տուեալ չի կարող սպառել դրա բնութագրումը: Աւելին, անհատական հոգեկանի կատարեալ դրսեւորումը եւս բաւարար չէ գաղթականութիւնը հասկանալու համար, քանզի այն վերանձնային ու վերիրադարձային է խորապէս: Գաղթականը սեփական պատմու­թիւնից օտարուած եւ ամենայն կենսաբուխ հաւաքականութիւնից կտրուած մէկն է, որ եթէ անգամ վերականգնի պատմական «սխալը», փոխհատուցում ստանայ դրա համար, հայրենադարձուի, միեւնոյնն է` խնդիրները նոյնքան հրատապ  ու դժուարամարս են լինելու: Քանզի հայրենադարձութիւնը եւս պարզապէս անմեղ, բացայայտ արարք չէ, այն ունի ներքին խորքային հատոյթ. ո՞վ է վերադարձողը, որ գաղթական էր, ո՞ւր է վերադառնում։ Չէ որ նա արդէն անդառնալիօրէն այլ է. կեանքի դառնութիւնն իր մէջ յամրօրէն կրած, թու­նաւոր միջավայրին դիմակայելու համար իր մէջ թոյն արտադրած, անջրպետներ գրաւած էակն է նա, որը նման է գեհենական ոդիսականից տուն դարձած անցորդին, որի ժպիտը կորսուել է այլեւայլ փորձութիւններում, եւ իր միակ սրտակիցն այժմ իր յուսալքութիւնն է։ Եւ նրա հոգում թաքնաթաքուր ապրում է անցեալի անմեղ օրերը, իր առոյգ դիտողականութիւնը վերագտնելու սպասումը. իսկ արդեօ՞ք հայրենադարձութեամբ հնարաւոր կը լինի սրբագրել գաղթականութիւնը, գտնել Հայրենիքը, արդեօ՞ք դա չի խժռի վերջին երազը… «Տունդարձողը հաւասարապէս տարօրինակ է թւում բոլոր իրեն սպասողների աչքին, եւ նրա շուրջ եղած թանձր օդը նրան անճանաչելի է պահում»5։ Գաղթականը ոչ միայն իր հայրենիքը, այլեւ ինքն իրեն, իր ուղեծիրն է կորցրել, հաւաքականութեան ներունակութիւնն է մսխել, իր մասին հին բառերով խօսելու հնարաւորութիւնն է վատնել, հեռաւորութեան մոգականութիւնն է պատռել, երազի մերձաւորութիւնն է վանել: «Ես ողբում եմ գաղթական ժողովրդին ոչ այնքան, որ նա իր Հայրենիքը կորցրեց, ո՛չ, այդ եղաւ գուցէ նրա փրկութիւնը եւ իր Հայրենիքը վերջնականապէս գտնելու ճանապարհը: Ես ողբում եմ գաղթական ժողովրդին, որ ներկայ ծանր պատմական մոմենտին, նա կորցրել է իր տէրերը, իր հովիւները, որոնք վատ հովիւ եղան եւ անարժան տէրեր, որոնք իրենց սիրելի անձը փրկեցին Հիւսիսային Կովկասում եւ դատապարտեցին գաղթականներին մի անդարմանելի լռութեան եւ անտէրութեան» (էջ 81), գրում է Վ. Տէրոյեանը` գրութեամբ ու ակտիւ գործունէութեամբ փորձելով ազատագրել գաղթականին լռութեան բեռից: Դա են­թադրում է ոչ թէ ընդհանուր բնոյթի խօսք նրա մասին, առաւել եւս` ոչ թէ խղճա­հարութիւն նրա նկատմամբ, այլ նրա կրաւորական կերպարի վերածումը ակտիւ, գործուն կերպարի: Ուրեմն կարեւոր է նրա կրաւորականութեան, դատարկութեան գիտակցումը եւ ըմբռնումը, որ նրա առնչութեամբ վերջնավճիռ կայացնելը կասեցնում է հնարաւոր փոխար­կումը, եթէ նոյնիսկ այդ վերջնավճիռը հաւաքական սրբացման տեսք ունի…

Քանի որ Վ. Տէրոյեանի միջավայրը պայմանաւորուած էր գաղթակա­նու­թեամբ, նրա գրութեան մէջ դա դառնում է ֆօնային, նախամիջավայրային թեմա` հիմք դառնալով տեսլականներ ձեւակերպելու համար: Այլ կերպ` գաղթական­նու­թիւնն այստեղ առիթ չէ դատողականութեան ոլորտում պատճառագիտական հե­տազօտութիւն իրականացնելու եւ պատճառների դէմ դատապարտողական ելոյթ­ներ գրելու համար: Մեկնարկելով իր շուրջը տիրող մռայլ ներկայութիւնից` Տէրոյեանը խնդիր էր դնում մտածել ոչ միայն դրա դէմ, այլեւ ճեղքեր գտնել` վեր կանգնելու կրաւորականապէս հեղձուցիչ միջավայրից եւ առաջադրել ապա­գա­յատես յղացքներ: Կարող է ապշեցուցիչ թուալ հաշմուած հոգիներով շրջա­պատ­ուած մթնոլորտում Տէրոյեանի` նպաստընկալ մտածողութեան խիստ քննադատու­թիւնը, որը, ըստ էութեան, գաղթականութեան տրամաբանական հետեւանքն էր: Ստեղծուած իրավիճակում, երբ հիմնայատակ քանդուել էր մի ժողովրդի տնտե­սութիւնը, հազարաւոր մարդիկ մատնուել էին սովի, բնականաբար, նպաստը միջոց էր` գոյատեւելու ինչ-որ կերպ: Բայց երբ որ գիտակցութիւնը սկսում է յարմարուել դրան` մոռանալով դրա ժամանակաւոր բնոյթը, նպաստ-օգնութիւնը վերածւում է նպաստ-փրկութեան, եւ նահանջում է նախաձեռնո­ղա­կանութիւնը, ստեղծագոր­ծե­լու կամքը, աշխատանքի պատիւը, այլեւս դժուար է դառնում, եթէ ոչ անհնարին, հրաժարուել նպաստ ստանալու մտայնութիւնից (տե՛ս էջ 42): Տէրոյեանը դեռեւս 1916 թուականին, երբ Հայաստանում ամէնուր մահուան ու քաղցի հոտ էր գալիս, ողջախոհ կրքոտութեամբ փորձում էր կանխել պարտուողական հոգեբանութիւն սեր­մանող նպաստընկալ հասարակարգի կայա­ցումը` ելնելով ոչ թէ նեղմիտ ազ­գայ­նական սնապարծութիւնից, այլ ազգային գոյու­թեան բարոյական հրամա­յա­կանից: «Կոնկրետ առաջարկութիւններ բերելուց առաջ պիտի զգալ նախ նպաստ­ըն­կալութեան չարիքի մեծութիւնը, յետոյ իբրեւ ազգային մի հրամայական պահանջ դնել նպաստընկալութիւնը վերջացնել» (էջ 46), հակառակ պարագայում հնարաւոր չի լինի ձերբազատուել արտաքին պարտադրանքներից, կախեալ վիճակից եւ, որ ամենակարեւորն է, ներքին թշուառութիւնից: 

Ցաւալիօրէն խիստ արդիական են հնչում աւելի քան հարիւր տարի առաջ գրի առնուած այս խօսքերը: Գիտութեան զարգացումը միայն արտաքին դրամա­շնորհ­ներով կազմակերպելու պատկերացումը, ամէն կերպ ներքին նպաստներից օգտուե­լու մոլուցքը, «դրսի աշխարհի» բարերարների արձանները ներսում տեղադրելու եւ այդ կերպ բարերարութիւնը հաստատութենացնելու (ինստիտուցիոնալացնելու) կեցուածքը նոյնչափ կարոտ են գիտակցման ու իմաստաւորման, քանզի նոյնչափ խոչընդոտում են երազելու եւ ներսից դուրս գործունէութիւն ծաւալելու յաւակնութեանը: Ներկան ապագայում տեսնելու ունակութիւնն է, որ հնարաւորութիւն է տալիս չպարփակուելու ժամա­նա­կի թելադրանքով, չմնալու հասարակական այլեւայլ պարտադրանքների ստուե­րում:

Գաղթականութեան եւ դրա հետ կապուած երեւոյթների վերլուծութիւններն իրենց հանգրուանն են գտնում Տէրոյեանի` անաւարտ մնացած մի փոքրիկ յօդ­ուա­ծում («Այսօրուայ պատմութեան մասին»), որտեղ նա արդէն բացայայտ ձեւա­կերպում է սեփական ճակատագիրը մտածելու լեզուն (ի միջի այլոց, այդ ձեւա­կերպմանը յատուկ կարեւորութիւն տալով` գրքի կազմողները այն իբրեւ բնաբան են ներկայացրել). «Մեր Հայրենիքի աւերակները կը վերականգնուեն միայն այն ժա­մանակ, երբ մենք մեր միտքը կ’ազատենք աւերակներից» (էջ 120): Իրադար­ձութիւնների, ֆիզիկական իրականութեան հիմքում ընկած բնազանցական իրողու­թիւնների հասկացմամբ կարծես թէ հնարաւոր է խուսափել առաջադրուող սպանիչ եղե­լութիւնից եւ տարողունակ մտքով ներանձնայնացնել ու հոգե­վերա­նորոգել այն: Ահա այսպիսի հաւատամքով է Տէրոյեանը մտածում իր օրերի դժբախ­տու­թիւնների առանցքը կազմող 1915 թուականին. «… ես գրում եմ նոր, գալիք, սերուն­դի համար 1915 թուականի հայ ժողովրդի պատմութիւնը. – մենք յաղթեցինք թուր­քերին մեր կրած մշտական շարունակական կոտորածներով եւ պարտութիւններով: Գալիք սերունդը զարմանքներ չպիտի ունենայ այս տողերի համար. կարճա­տեսները պարադոքսի սէրը պիտի փնտրեն այդտեղ: Նա արեց, ինչ որ կարող էր: Մենք դեռ չարինք, ինչ որ կարող էինք: Մենք այն ճամփորդն ենք, որ ինչ շարժում էլ անի, կորցնելիք բան չունի այլեւս: Մեր անզօրութեան մէջ միայն զգացինք մենք մեր ամենակարողութիւնը: Այժմ միայն մենք գիտենք, թէ ինչքան շատ հայ ենք մենք: Հայ ապրելու, հայ լինելու այդ խոշոր կամքը մենք կը թաղենք ամէն անգամ, երբ մենք մահուան եւ վախճանի մասին կը խօսենք» (էջ 120-121): Աղէտի այս­օրի­նակ վսեմացումը անծանօթ չէ հայ մշակոյթին, առաւել եւս եթէ անդրադառնանք արեւմտահայ մտածողութեանը, բայց մարտերում մեռնելու զգայնութեամբ տո­գոր­ուած հոգեկանով տրուած իրականութիւնը բարեշրջելու համարձակութիւնը, պատ­մութեան վճռական պահի ստեղծագործականութիւնը նկատելու կամքը յա­ճախ չի հանդիպում: Թերեւս արժէ յիշել նաեւ մէկ այլ վանեցու` Գուրգէն Մահարու դէպքը, որը փորձեց պաթոսից զերբազատել եղերականութիւնը, անգամ «էշ նահա­տակ» արտայայտութիւնը շրջանառեց, ինչի համար չներուեց մի խումբ լալահառաչ երգիչների կողմից: Ամէն դէպքում հետաքրքիր պիտի լինէր այդ գիտակցութեան դիրքերից արժեւորել Աղէտի հետ կապուած այսօրուայ արտաքին եւ ներքին քաղա­քականութիւնները, «յիշում եմ եւ պահանջում»-ի իմաստն ու նշանակութիւնը… 

* * *

Վ. Տէրոյեանը իրերի բերումով, դժբախտաբար, ժամանակ չունէր աւարտուն տեսք տալու իր գաղափարներին, ակադեմիական առումով հիմնաւորելու հրա­պա­րակախօսական գրուածքները: Թէեւ հասցրել է գրել նաեւ մի քանի գիտական յօդուած: Գրքում` նախկինում հրատարակուած միակ գրուածքը «Համեմատական գրակա­նու­թիւն» յօդուածն է, որ լոյս է տեսել Թիֆլիսում Գարեգին Լեւոնեանի խմբա­գրութեամբ հրատարակուող Գեղարուեստ հանդէսի 1917 թ.-ի 6-րդ համարում: Հետաքրքրական է, որ հանդէսի բովանդակութեան մէջ նշուած են բոլոր հեղի­նակների ազգանունները, իսկ Տէրոյեանի պարագայում գրուած են անուան ու ազ­գանուան միայն առաջին տառերը. ճակատագրականորէ՞ն ամէն տեղից հեռացուած էր անունը: 

Գրաքննադատական, տեսական գրուածքները վերաբերում են իր ժամանակի եւրոպական գրական անցուդարձին, բայց չունեն հրապարակախօսական նիւթերի խորութիւնն ու ծանրակշիռութիւնը: Նոյնը վերաբերում է նաեւ փիլիսոփայական գրուածքների վերլուծութեանը. Սորբոնում աւարտական թեզը նուիրուած է եղել Կոնտին, բայց մեզ հասել է Բերգսոնի «Ստեղծարար էւոլուցիա» (Տէրոյեանի թարգմանութեամբ` «Ստեղծագործող էւոլուսիոնը») գրքի քննական վերլու­ծու­թիւնը: Այս գրուածքները վկայում են հեղինակի բանիմացութեան, ժամանակի կշռոյթին զուգահեռականութեան, արդի մասնագիտական լեզուն հայկականացնելու կամքի, խնդրոյ առարկան համակողմանիօրէն դիտարկելու ունակութեան մասին: Բայց, այնուամենայնիւ, հարկ է նկատել, որ ի տարբերութիւն զուտ «հայկական» թեմատիկայի` այս ոլորտում առաւել աչքի է զարնում արեւմտեան մտքի բովով ան­ցած դատողականութեան հետեւողական ընթացքը, քան թէ սեփական ճակատագրի նկատմամբ ներանձնախոհական մտասեւեռումները: Մասնաւորապէս` գերմանական միտքն է, որ ներշնչման ու նմանակման աղբիւր է Տէրոյեանի համար: Արձա­գան­քելով Բերգսոնին` նա կարծում է, որ միւս եւրոպական երկրների համեմա­տու­թեամբ` պատմափիլիսոփայութեան բնագաւառում Գերմանիան է միասնութեան մէջ դիտարկում անհատն ու պետութիւնը, ինչն էլ հիմքերից մէկն է հայոց պատ­մութիւնը մտածելիս գերմանականը աչքի առաջ ունենալու համար6։ «Գերմանիայի մէջն է խտանում եւ սպառւում մարդկութեան զարգացումը» (էջ 151), կարծես արձագանքում է Հեգելին` ամրագրելով Գերմանիայի ապոթէոզը: Աւելին, 1930 թ. փիլիսոփայական բառարան ստեղծելու ցուցումները կազմելիս` Տէրոյեանը նշում էր, որ իբրեւ հիմնական լեզու պէտք է ընդունել գերմաներէնը եւ դրա վրայ ձեւել հայերէնը` համարելով, որ ռուսերէն եզրոյթները խիստ անորոշ են (տե՛ս, էջ 368):

Ինչ խօսք, հայ եւ գերմանական մտքի կապի մասին խօսակցութիւնը նորու­թիւն չէ: Ժամանակին լայնօրէն շրջանառւում էր Րաֆֆիի՝ «հայն ասիական գեր­մա­նացի է»7  արտայայտութիւնը: Մի խումբ հայ մտաւորականներ իրենց ուսումն ստացան Գերմանիայում: Այդ շրջանում մի շարք մտաւորականներ ուղղակիօրէն խօսեցին դրա մասին: Արժէ առանձնացնել  Յովհաննէս Թումանեանի «Հայ ժողո­վրդի կապը Գերմանիայի հետ»8 փոքրածավալ գրութիւնը, Հայկ Ասատրեանի «Հայ եւ գերման ոգու էակցութեան մասին» յօդուածը, որտեղ, ի թիւս այլ դիտար­կում­ների, նա հետաքրքիր զուգահեռներ է անցկացնում «Նարեկ»-ի եւ «Ֆաուստ»-ի միջեւ9,   եւ այլն։ 

Այնուհանդերձ, հարկ է նկատել, որ Տէրոյեանի պարագայում քննադատա­կա­նութեան առկայութիւնը բաւարար է, որպէսզի նա ուղղակիօրէն հայկական մի­ջա­վայր փոխադրի արեւմտեան գաղափարները: Իր ժամանակի կարծրատիպերին անդրադառնալով` Տէրոյեանը յատուկ ընդգծում է նաեւ գիտութեան մէջ տեղ գտած դոգմաները, եւ այն դէպքում, երբ գիտական հանրութեան շրջանակներում բաւականին տարածուած էր հասարակական իրադարձութիւնները դասակարգային պայքարի տեսութեան դիրքերից մտածելը, նա գրառում է անում, թէ «մեր օրերում այնքան է ընդհանրացել դասակարգային պայքարի տեսութիւնը, որ իսկապէս դար­ձել է համատարած դոգմայի բնորոշ օրինակը» (էջ 136): Այլ կերպ` որդեգրելով արեւմտեան մտածողութեան ինչ-ինչ սկզբունքներ` Տէրոյեանը չի մնում դրանց ստուերում` յստակ գիտակցելով սկզբունքի եւ գործի հակասութիւնը, ինչի մասին խօսել են Գեօթէն, Շպենգլերը եւ այլք: «Մարդկանց գործերի եւ սկզբունքների մէջ եղած հակասութիւնը ոչ թէ մարդուն է յատուկ, այլ գործին եւ սկզբունքին: Ան­կարելի է սկզբունք ունենալ եւ գործ կատարել միաժամանակ» (էջ 176). այսպէս է ձե­ւակերպում յարահոս կեանքը ներսից հասկանալու իր կեցուածքը Տէրոյեանը: Ի դէպ, դա լաւագոյնս թերեւս նկատելի է նրա ամենաառանցքային գործերից մէկի արդէն իսկ վերնագրից` «Սոցիալիզմ եւ Սոցիալիզմ»:

Ժամանակի հիմնական թեմաներից մէկին` սոցիալիզմին, Տէրոյեանն ան­դրադարձել է մանրամասնօրէն, եւ այդ առթիւ առաջ քաշած որոշ գաղափարներ էա­պէս վերաբերելի են աւելի քան հարիւր տարի անց: Այդ ժամանակ ոչ միայն ռու­սա­կան տարածքում, այլեւ ընդհանրապէս աշխարհաքաղաքական նկրտումներ ունե­ցող մտածողութեան շրջանակներում՝ սոցիալիզմը, առաւել եւս ռուսական յեղափոխութիւնից յետոյ, գլխաւոր խնդրոյ առարկաներից մէկն էր: Սոցիալիս­տա­կան գաղափարներ առաջադրուել են դեռեւս Ռեֆորմացիայի ժամանակ, բայց դրանք բացայայտ ու կենտրոնական դիրք են ստացել յատկապէս 19րդ դարում այս­պէս կոչուած ուտոպիստ-սոցիալիստների աշխատութիւններում: Մարքսից եւ յատ­կապէս բոլշեւիկեան կուսակցութեան յաջողութիւններից յետոյ սոցիալիզմի կար­գա­վիճակն այնպիսին էր, որ, օրինակ, նոյնիսկ ազատականութեան յայտնի ջա­տագով Միզեսն իր «Սոցիալիզմ. տնտեսագիտական եւ սոցիոլոգիական վերլու­ծութիւն» (1922 թ.) աշխատութեան մէջ գրում է, թէ «սոցիալիզմի սկզբունքային ընդդիմախօսութիւն գոյութիւն չունի»10 (անշուշտ նկատի ունի` մասսաների մօտ)։ Իսկ աւելի ուշ` կապիտալիզմի տարատեսակ քննադատութիւններից յետոյ, պիտի ձեւակերպուէր, թէ «սոցիալիզմից յետոյ» չի կարող լինել11։ Հայ իրականութեան մէջ եւս 1880-ականներից սկսած սոցիալիզմը դառնում է տեսական ու քաղաքական մտքի հիմնական առարկան: Խնդիր է դրւում պարզել` արդեօք սոցիալիզմը բխո՞ւմ է հայկական մտակեցուածքից, թե՞ այն ապապատմական որոշակի պարտադրանք է հայոց միջավայրում: 

Իհարկէ, այդ տարիներին էլ հրապարակում կային սոցիալիզմի, մասնաւորապէս` դրա ռուսական տարբերակի քննադատներ. նոյն Միզեսը, Հայեքը, Շպեն­գլերը եւ այլք: Բայց հայերեն լեզուով նման տեսական գրուածք ունենալը փոքր-ինչ անսովոր է (գեղարուեստական ու հրապարակախօսական քննադատութիւններ, ան­շուշտ, կային` Լեռ Կամսար, Կոստան Զարեան եւ այլք): 

…Գրքում շուրջ ութսուն էջ կազմող այս աշխատասիրութիւնը Տէրոյեանը գրել է հէնց ռուսական յեղափոխութեան եւ սոցիալիզմի հաստատման ճիգերի տարիներին: Այսինքն` դարձեալ խօսել է իր ժամանակի մասին` չմնալով սոսկական հանգամանքների ազդեցութեան տակ, այլ փորձել է վեր կանգնել իրերի դրու­թիւնից ու «ապագայից» դիտարկել պատմական իրադարձութիւնները: 

Առանցքում ունենալով սոցիալիզմ երեւոյթը` Տէրոյեանը նախ դրան մօտե­նալու եզրեր է գտնում, մասնաւորապէս` առանձնացնելով դրա հիմունքները, այն է` յեղափոխութիւնը, դասակարգային գիտակցութիւնը, ժողովրդավարութիւնը, կուսակցականութիւնը, այնուհետեւ քննական վերլուծութեան է ենթարկում այն: Եւ առաջին հարցը, որ յառնում է այստեղ, հետեւեալն է. սոցիալիզմը քաղաքակա՞ն շարժում է, թե՞ տնտեսական (տե՛ս, էջ 244): Ի դէպ, սոցիալիզմին ուղղուած Մի­զեսից սկիզբ առնող քննադատութիւնը գերազանցապէս տնտեսական դաշտին է պատ­կանում եւ վերաբերում է պլանային տնտեսութեան անարդիւնաւէտութեանը, իսկ որոշ դէպքերում` անհնարինութեանը: Բայց Միզեսը նաեւ ընդգծել է, որ ռու­սա­կան միջավայրում մարքսիստական սոցիալիզմը վերածւում է մէկ այլ բանի, եւ տնտեսական հարցերից առաջ յառնում են քաղաքական խնդիրները. «Բոլշեւիկները յամառօրէն պնդում են, որ կրօնը ափիոն է ժողովրդի համար: Մարքսիզմն է հէնց ափիոնը այն վերին խաւերի համար, որոնք կարող են մտածել, եւ որոնց հարկաւոր է հեռու պահել մտածողութիւնից»12։ Սոցիալիզմի քննադատութիւնների մի մեծ մասը պայմանաւորուած է բոլշեւիկեան գաղափարախօսութեան ի յայտ գալով եւ այլ երկրամասերում դրա տարածումով։ Զօրօրինակ` Շպենգլերը, որ համարում էր գերմանացիներն են իսկական սոցիալիստները, եւ այդպիսին կը լինէին, եթէ նոյնիսկ երբեւէ խօսք չլինէր սոցիալիզմի մասին, ուղղակիօրէն պնդում է, որ գեր­մանական սոցիալիզմը հարկաւոր է ազատագրել անգլիական մտածողութեամբ տոգորուած Մարքսից13։ Իսկ իր հերթին մարքսիզմի տեղայնացումն էլ ռուսական միջավայրում յղի է գաղափարական այլասերումով, քանի որ արեւմտեան պրոլետա­րիատը միտուած է աշխարհը հնարաւորինս քաղաքակրթելուն, իսկ «մտքի համար անհասանելի» ռուսն առաւելապէս հողին է կապուած: «Իսկական ռուսը գիւղացի է առանց բացառութեան՝ լինի գիտնական թէ պետական պատշոնեայ»14, գրում է Շպենգլերը։ Դրա պատճառներին աւելի վաղ անդրադարձել էր Ռուսոն. «Ռուսները երբեք իսկական քաղաքակիրթ ժողովուրդ չեն դառնայ, որովհետեւ նրանց չափից դուրս շուտ են քաղաքակիրթ դարձրել: … Պետրոսը խանգարեց ռուսներին երբեւիցէ դառնալու այն, ինչ նրանք կարող էին լինել»15։ Հայ իրականութեան նոյն մտավա­խութիւններն ունէր Յովհաննէս Քաջազնունին, երբ գրում էր՝ «անուղղելի կոմու­նիստ եմ, բայց գիտեմ, որ ոչ միայն կոմունիստական, այլեւ պարզ սոցիալիստական կարգերը անհանդուրժելի են այսօրուայ Հայաստանի համար»16։ 

Ահա այսօրինակ համատեքստում է խնդիրը դիտարկում նաեւ Տէրոյեանը եւ ոչ թէ զուտ տնտեսագիտական: Վերը ձեւակերպուած իր հարցը ըստ էութեան հռե­տո­րական է, եւ ակնարկում է, որ սոցիալիզմը կարծես պիտի տնտեսական ուղ­ղուա­ծութիւն ունենա, բայց բացայայտօրէն քաղաքականացուած է: Եւ որպէս սոցիա­լիզմի նկարագրումն ամփոփող ձեւակերպում` գրում է, թէ «Սոցիալիզմի միակ թշնա­մին Սոցիալիզմն է, իդէոլոգների եւ պոլիտիկոսների ստեղծած Սոցիալիզմը» (էջ 250): Ուրեմն Տէրոյեանի անդրադարձը վերացարկուած գաղափարի նկատ­մամբ չէ, այլ այն իրականութեան, որտեղ թափանցել են ժամանակի տարածուած պատկերացումները` ստեղծելով խաբկանքային այլընտրանք: Անշուշտ, աշխատու­թեան արժանիքներից պէտք է համարել, որ չի քննարկւում ընդհանուր հայե­ցա­կարգ, յետոյ դա տեղայնացւում հայոց միջավայրում, ինչպէս դա յաճախ տեղի է ունենում մինչ օրս, այլ ամէն փաստարկի առաջադրում պայմանաւորուած է ներ­կա­յութեան սեւեռախոհանքով: Այլ կերպ` ոչ թէ քննարկւում է նոյնիսկ հարիւր տարի առաջ «կապիտալի՞զմ, թե՞ սոցիալի՞զմ» ժամանակավրէպ ու անորոշ հար­ցադրումը, այլ տուեալ մարդկային ու նիւթական ռեսուրսների առկայութեան պա­րագայում սոցիալիզմի անուան տակ վարուող քաղաքականութեան նպատակա­յար­մարութիւնը: Կուսակցականացուած սոցիալիզմը արդէն դադարում է զուտ հասա­րա­կագիտական ուղղութիւն լինելուց եւ վերածւում է պարտադիր ու գրաքննող գաղափարախօսութեան: Եւ այդ դիրքերից պարզունակ փոխադրումները երբեմն զա­ւեշտալի են դառնում, ինչպէս որ, օրինակ, գերմանական կամ անգլիական պրո­լետարիատի ուղղակի համեմատութիւնն է հայ կամ ռուս բանուորականութեան հետ: Տէրոյեանն այդ դրուագները քննադատելիս ելնում է իր ժամանակից ու միջավայրից, այլ ոչ թէ վերացական ոչ-մի-տեղից: «Ո՜րպիսի իրոնիա է այն, – գրում է նա, – երբ բանուորի համեստ եւ չարքաշ ուղեղից դուրս է գալիս իդէոլոգիայի մշակած եւ բանաձեւած այս ցնորքը իբրեւ մի թոթովանք» (էջ 245), քանի որ բանուորականութեան անունից խօսւում է մի բան, որը չէին էլ գիտակցել շատ մտաւորականներ անգամ: Եւ սեփական ճակատագրի մասին հոգալ չկարողացողը երբ մտածում է համայն մարդկութեան մասին, ինչ խօսք, գրոտեսկային տեսարան է ստացւում: Սա կարծես յիշեցնում է Վալերսթայնի պատմած մի հակա­սոցիա­լիստական անեկդոտ. «Ճա­ռախօս. Կը գայ յեղափոխութիւնը, եւ բոլորը սերուցքով ելակ կուտեն: Բանուոր լսարանից. Բայց ես չեմ սիրում սերուցքով ելակ։ Ճա­ռա­խօս. Կը գայ յեղափոխութիւնը, եւ դուք ստիպուած կը լինէք սիրել սերուցքով ելակ»17։

Եթէ սոցիալիզմը դառնում է քաղաքականութիւն, ապա դրա եւ այլ քաղա­քա­կան շարժումների միջեւ բանավէճը դառնում է քաղաքական, այսինքն` առ իշխա­նութիւն ունեցած ձգտման հիմնական մոտիվով, որովհետեւ քաղաքակա­նու­թիւն­նե­րի միջեւ տարբերութիւնը ոչ այնքան բովանդակային է, որքան վերաբերում է ճա­ռելու ձեւին ու ընթացքին: Եւ քանի որ սոցիալիստական շարժումը մեր տարածաշրջանում ներկայացաւ յեղափոխութեամբ, աւելի բարդացաւ եւ թերեւս անհնարին դարձաւ զուտ գաղափարական քննարկումը, որովհետեւ յեղա­փոխու­թիւնը ամենամեծ սոցիալական պարադոքսներից (Տէրոյեանի խօսքով` տարակեր­պութիւններից) մէկն է. այդ ժամանակ խօսքի ուժը մեծանում է, բայց մնում է ան­գործնական, ազատութիւնը դառնում է բացարձակ իդէալ, բայց տեղի են ունենում այլանդակ բռնութիւններ (տե՛ս էջ 215):

Յեղափոխութիւնը ուղեկցւում է մեծ ոգեւորութեամբ, որը, իհարկէ, յետոյ որպէս կանոն մարում եւ փոխակերպւում է հիասթափութեամբ, բայց որը պատուար է դառնում անձնային ենթակայական տեսողութեան համար: Խառնիխուռն մտքերն ու զգացմունքները պարտւում են կազմակերպուած յեղափոխութեանը, որն առաջ­նորդում են կուսակցութիւնները: Իսկ կուսակցութիւնների հանդէպ Տէրոյեանի վե­րաբերմունքն արդէն իսկ նկատելի է այդ թեմային նուիրուած յօդուածներից մէկի խո­րագրից` «Դատարկ տակառներ (մի հատուած կուսակցութիւնների սոցիոլո­գիա­յից)»:

Այժմ գրեթէ ամբողջ աշխարհում հասարակական կեանքում թուլանում է կուսակցութիւնների դերակատարութիւնը, բայց այն ժամանակ, երբ կուսակցու­թիւն­ները, յատկապէս Հայաստանում, նոր-նոր էին ձեւաւորւում ու ակտիւանում քաղաքական կեանքում, մտքի հատու սրութիւն էր պահանջւում` նկատելու կու­սակ­ցութիւնների ոչ միարժէք լինելը, կամ, Տէրոյեանի խօսքերով ասած, կու­սակ­ցու­թիւն­ների ախտաւոր ըմբռնումը, որը յանգում է նրան, որ բոլոր կուսակ­ցու­թիւն­նե­րը հանրօգուտ կազմակերպութիւններ են եւ հեռու են մակաբոյծ գործունէութիւ­նից (տե՛ս էջ 113-114): 

Կուսակցութիւնը, հետապնդելով որոշակի շահ, դա տարածում է ողջ հան­րու­թեան վրայ, իսկ յեղափոխական կուսակցութիւնն իր պատկերացումները պար­տադրում է հասարակութեանը` պահանջելով անհատից հնարաւորինս հրաժարուել անհատականից ու նոյնանալ հանրայինին, այսինքն` կուսակցականին: Բայց ահա հէնց այստեղ է թաքնուած մարդաբանական թիւրիմացութիւնը, որը փորձում էր շրջանցել ու յաղթահարել Տէրոյեանը` գրելով, թէ «ինչքան քիչ մարդ է այն մարդը, որ կարծում է, թէ մեծանալու համար պիտի փոքրանալ, մարդանալու համար պիտի դա­սակարգի պատկանել» (էջ 231): Ի դէպ, սա բաւականին հետաքրքիր արձագանք է Մաքս Շտիռներին, որն իր փիլիսոփայական էգոիզմն ամփոփում էր «ինձ համար ոչինչ չկայ ինձնից բարձր»18 դրոյթով: Դասակարգային պայքարն այս առու­մով հիմնաւորման կարիք ունի, քանի որ անհասկանալի է, թէ ինչու եւ ինչպէս է մի բան վերաբերում անհատին միայն այն պատճառով, որ դա վերաբերում է այլոց: 

Կուսակցականութիւնը, յեղափոխականութիւնը, դասակարգային տեսու­թիւ­նը, ըստ էութեան, արդարացուել են միապետականութեան դէմ պայքարի քօղի տակ, կարծես վերջինս բաւարար է այդ ոգով ամենայն գործունէութեան քաղաքացի­ու­թեան իրաւունք տալու համար: Էգոիզմը, ամօթալի համարուելով, լռեցւում ու արհամարհւում էր, մինչդեռ այն ունի իր յստակ դիրքորոշումը. «Միապետը ի դէմս “արքայ տիրակալի” խղճուկ միապետ էր այս նոր միապետի` “ինքնիշխան ժողո­վրդի” համեմատութեամբ»19, քանի որ նա ամէն դէպքում սահմանափակ էր, իսկ վերջինս անորոշութեան ու անորսալիութեան պատճառով ձգտում է անսահմա­նու­թեան: Եւ դա միշտ ներւում է, որովհետեւ ներկայանում է անվիճարկելի վարչա­կար­գի` ժողովրդավարութեան տեսքով: 

… Խիստ ու անզիջում է ժողովրդավարութեան տէրոյեանական քննադա­տու­թիւնը: Թերեւս համարելով, որ դա ժամանակի քաղաքական գաղափարախօսու­թիւն­ների չքմեղանքն է` Տէրոյեանը շեմքից մերժում է այն, եզրոյթն իսկ որակելով իբրեւ լեզուական ինքնասպանութիւն. «… միապետութեան հակառակը ոչ թէ ժողո­վր­դապետութիւնն է, այլ մի ուրիշ բան, քանի որ առաջին փորձն իսկ բաւական էր հասկանալու համար, թէ ժողովուրդ եւ իշխանութիւն բառերը, եթէ միացնենք, կը ստեղծուի լեզուական մի ինքնասպանութիւն եւ հասարակագիտական մի ախտաւո­րու­թիւն» (էջ 238): Ժողովրդավարութեան պարագայում ինքնիշխան դարձած ժո­ղովուրդը պատրանք է. հնարաւոր չէ մատնանշել, ցուցանել նրան: Փոխարէնը այն միշտ խաղարկւում ու շահարկւում է կուսակցութիւնների դիրքերից, բայց ինքը երբեք հանդէս չի գալիս որպէս այդպիսին: «Դեմոկրատիան, ամէնքին դարձնելով ամէն բանի տէր, ամէն բան թողնում է անտէր» (էջ 241), դատապարտելով նկատում է Տէրոյեանը: 

Խորհրդարանը եւ ընդհանրապէս պառլամենտարիզմն է ժողովրդավարու­թեան մարմինը, որն էլ իբրեւ թէ ներկայանում է որպէս ժողովրդի խօսնակ: Ժողո­վրդի եւ խորհրդարանի խորին տարբերութեան, եթէ չասենք` հակադրութեան, մա­սին խօսել է դեռեւս Ռուսոն` նշելով, որ «եթէ ժողովուրդն իր համար ներկա­յա­ցուցիչներ է նշանակում, նա արդէն ազատ չէ որպէս ժողովուրդ, նա արդէն գոյու­թիւն չունի»20։ Սակայն պառլամենտարիզմի հռետորաբանութեան կատարելա­գործ­մանը զուգահեռ աւելի նրբին է դարձել ժողովրդական շահի գոյութեան-չգո­յութեան սահմանը, քանզի առաւել մանուածապատ ու մանեւրող են դարձել նախընտրական անսահման խոստումները: Եթէ այժմեան քաղաքական օրակարգը մե­ծամասամբ պայմանաւո­րւում է թուային ու ցանցային իրականութեան ցու­ցիչ­ներով, որոնք յաճախ սիմուլեակրի բնոյթ ունեն, ապա խորհրդարանական ժո­ղո­վրդավարութեան պարագայում այդ խաբկանքի դերը քաղաքական շատա­խօ­սութիւնն է տանում: «Պէտք է խօսել, շատ խօսել եւ լաւ խօսել, այդ է օրէնսդիր լինելու առաջին պայմանը» (էջ 279), հառակակ դէպքում պարզապէս անհնար կը լինի երեւալ չափազանց աղմկոտ միջավայրում: Ընդ որում, յաւակնոտ ու շա­տա­խօս խոստումների չիրականացման հիմնական պատճառը եւս առկայ է, այն է` հա­կառակորդ կուսակցութիւնների ու քաղաքական ուժերի խոչընդոտող ու դիւա­յին գոր­ծունէութիւնը: Այս չհաստատուող դրոյթները բոլոր կողմերին հնարա­ւո­րու­թիւն են տալիս յղում անել անդեմ ժո­ղովրդին, հանդէս գալ նրա անունից եւ, միւս կողմից, հասարակական անյա­ջո­ղութիւնները բացատրել այլ քաղաքական խմբակ­ցութիւնների դժոխային գոյու­թեամբ: Այս դիրքերից է Տէրոյեանը համարում, որ պառլամենտականութիւնը անբարոյական հիմունքներ ունի, քանի որ, ըստ էու­թեան, քաջալերում է ստախօ­սու­թիւնը եւ դաշտ է ստեղծում ժողովրդի մշտական խաբ­ուածութեան համար (տե՛ս էջ 283)։ Ժողովրդի անունից ներկայանալը, իշխող քաղաքական գործչի եւ ժողովրդի միջեւ հաւասարութեան նշան դնելը ծնունդ է տուել մի երեւոյթի, որը մեզանում յայտնի է «պոպուլիզմ» (ամբոխահաճութիւն) անուամբ, որը թերեւս յատուկ է ժամանակակից բոլոր քաղաքական սուբյեկտներին, բայց որն ամէն կերպ քննադատւում է քաղաքական անպատասխանատուութիւն սերմանելու պատճառով: Մերօրեայ տեսաբաններից մէկը նկատում է հետեւեալը. «Պոպուլիստների տրամա­բա­նու­թեամբ` իւրաքանչիւր ոք, որ չի սատարում պոպու­լիստ կուսակցութիւններին, նաեւ ժողովրդի մասնիկը չէ: Միայն ժողովուրդն է միշտ համարւում արդարամիտ ու բարոյապէս մաքուր: Աւելի պարզ ասած, պոպու­լիստները չեն պնդում “Մենք 99 տոկոսն ենք”: Նրանք ասում են. “Մենք 100 տոկոսն ենք”»21։ Ինչ խօսք, նման դիրքորոշումը հակամարտութիւն է` թաքնուած ժողո­վուրդ չորոշարկուած հասկա­ցութեան ներքոյ: Ժողովրդի անդամներին դա հաճոյ է, քանի որ ամէնն արւում է հաւասարութեան ու եղբայրութեան հաստատման հա­մար: Հաւասարութիւնը, որ սովորաբար օրէնքի առջեւ հաւասարութիւնն է, առկախ է մնում օդում, քանի դեռ լուծուած չէ օրէնքի նկատմամբ վերահսկողութիւն իրա­կա­նացնողի կարգավիճակի հարցը (խնդիրն առաւել տեսանելի է միջազգային իրա­ւուն­քի ոլորտում): Ուստի գործնական կեանքում հաւասարութիւնը մարմնաւոր­ւում է իշխանութիւն ընտրելու հնարաւորութեամբ, որի հասարակական ազդե­ցու­թիւնը եւս խիստ վիճարկելի է գրեթէ նոյն պատճառներով: Իսկ Տէրոյեանի բառե­րով ասած` «ինքնախաբէութեան աւելի մեծ նահատակներ չեմ ճանաչում, քան քուէարկողները» (էջ 273): Օրուելի «բոլորը հաւասար են, իսկ ոմանք` աւելի հաւասար» ձեւակերպումը լաւագոյնս ուղղում է ուշադրութիւնը հաւասարութեան բնոյթի վրայ. ինչո՞վ եւ ինչպե՞ս է չափուելու հաւասարութիւնը, ի՞նչ ցուցիչ է ունենալու այն: Առնուազն Ֆրանսիա­կան յեղափոխութիւնից սկսած` հաւասա­րու­թիւնը ներ­կայացել եւ ինչ-որ առումով հիմնաւորուել է եղբայրութեան գաղա­փարով, հաւա­սարութեան տիպար ներ­կա­յա­ցել է եղբայրութիւնը, որոնք, ըստ Տէրոյեանի, բացա­ռում են միմեանց, հակադիր սկզբունքներ են. «Ո՞րտեղից ծնուեց եղբայրութիւն գաղափարը: Ով որ այս հարցը տայ ինքն իրեն, նա կը տեսնի, որ ոչ մի տեղ եղ­բայր­ները հաւասար չեն եւ ոչ մի բանով: Նոյնիսկ երկուորեակ ծնուածները թե՛ ֆիզի­կապէս, թե՛ բարոյապէս եւ հոգեպէս հաւասար չեն լինում երբեք» (էջ 270)։ Հա­ւա­սարութիւնն իր ծայրագոյն դրսեւորման մէջ վերաճում է անտարբերութեան` ան­հա­տականը, առանձնայա­տուկն ու բացառիկը համահարթեցնելու իմաստով: Թեր­եւս այստեղ է թաքնուած Տէրոյեանի ըմբոստութեան ոչ պլակատային, ամէնու­րեք չհրապարա­կուող բնոյթը, քանզի այդ դէպքում չափազանց մեծ էր վտանգը` այն գռեհ­կացնելու եւ մտաւորապէս թաղելու քանակական գրուածքների անմիտ յորձա­նու­տում…

… Այսօր Տէրոյեանի աշխատութիւնների հրատարակումը հնարաւորութիւն է տալիս խորքում գրեթէ նոյնը մնացած իրողութիւններին անդրադառնալու «թարմ» աչքերով, առանց ժամանակակից եզրութաւոր շատախօսութիւնների: Հա­յաս­տա­նեան հասարակութիւնը, անշուշտ, դեռ չի դադարել «նախկին» լինելուց, դեռ չի նուաճել «յետխորհրդային» լինելու հիմունքը22, ուստի նոյնչափ արդիական են Տէրոյեանի մտահոգութիւնները։

 1. 1. Տե՛ս Մովսէս Պչաքճեան, «Միաձայն զրոյց Զարեհ Որբունիի հետ», Բագին, թիւ 11, 1980, էջ 57։
 2. Թէեւ գրքում ծննդեան թուականը նշուած է` 1887, բայց 1924 թուականի հարցա­քննութիւններից մէկի ժամանակ նա իր տարիքը նշում է` 36: Բացի դրանից, Տէրոյեանի դուս­տրը մասնաւոր զրոյցի ժամանակ տողերիս հեղինակին եւս յայտնել է, որ ծննդեան ճշգրիտ թուականը 1888-ն է:
 3. Տե՛ս, Տերոյան Վ., Գիտական և հրապարակախոսական աշխատություններ։ Երեւան, 2006, էջ 412-413 (այսուհետ շարադրանքում կը նշուեն միայն այս հրատարակութեան էջերը)։ Լեռ Կամսար, Բանտիս օրագիրը, «Ամարաս», Երեւան, 2010, էջ 76-77։
 4. Վ. Տէրոյեանը նպատակ ունէր գիրք հրատարակել «Գաղթականական պատմա­գրու­թիւն» խորագրով, բայց որը, աւաղ, մնաց չիրագործուած: 
 5. Alfred Schuetz, «The Homecomer» (Հայրենադարձը), American Journal of Socio­logy, հատոր 50, թիւ 5, (Մարտ 1945), էջ 376։
 6. «Համեմատական գրականութիւն» յօդուածում հայկականութեան եւ գերմանակա­նու­թեան մերձաւորութեան մասին խօսում է` յիշատակելով Նահապետ Քուչակի եւ Հայնրիխ Հայնէի գաղափարական նմանութիւնը (տե՛ս, էջ 168)։ 
 7. Րաֆֆի, Հայ երիտասարդությունը // Երկերի ժողովածու, հ. 9։ Եր., 1964, էջ 436։ 
 8. Թումանյան Հ., Երկերի լիակատար ժողովածու, հ. 7։ Եր., 1995, էջ 356-358։ – «…բնական ու վայելուչ է, որ Գերմանիան այս թոհ ու բոհի մէջ հովանաւորի իր լուսաւորութեան աւազանում մկրտուած ժողովրդին, իրան հետ այսքան բարձր կապով կապուած ժողովրդին» (էջ 358)։
 9. Ասատրյան Հ., Հատընտիր։ Եր., 2004, էջ 120-121։
 10. Ludwig von Mises, Socialism. An Economic and Sociological Analysis, (Սոցիալիզմ. տնտեսագիտական եւ սոցիոլոգիական վերլուծութիւն)  transl. J. Ka­hane, Yale University Press, 2010, էջ 25։
 11. Տե՛ս Alan Charles Kors, «Can there be an “After Socialism”?» (Կարո՞ղ է լինել «սոցիալիզմից յետոյ») // After Socialism. Cambridge University Press, 2003, էջ 11-17։
 12. L. von Mises, Socialism, էջ 17:
 13. Տե՛ս, Oswald Spengler, Preussentum und Sozialismus (Պրուսականութիւն եւ սոցիալիզմ) München, 1920, էջ 4։ 
 14. Նույն տեղում, էջ 95։
 15. Ժան-Ժակ Ռուսո, Հասարակական դաշինքի մասին։ Թարգմ.՝ Ա. Բլբուլյան։ «Զան­գակ», Երեւան, 2016, էջ 82-83։ 
 16. Յովհաննէս Քաջազնունի, Հ. Յ. Դաշնակցութիւնը անելիք չունի այլեւս։ ԱՆԻ հիմնադրամ, Երեւան, 2016, էջ 68։ 
 17. Immanuel Wallerstein, «The National and the Universal: Can there be such a Thing as World Culture ?» (Ազգայինը եւ համընդհանուրը. կարո՞ղ է լինել համաշխարհային մշակոյթ) // Anthony D. King (ed.) Culture, Globalization and the World-System. 3րդ տպագրութիւն, University of Minnesota Press, 2000, էջ 104։
 18. Max Stirner, The Unique and Its Property (Եզակին եւ նրա սեփականութիւնը), transl. W. Landstreicher, Underworld Amusements, 2017, էջ 27։
 19. Նույն տեղում, էջ 118։ 
 20. Ժ.Ժ. Ռուսո, Հասարակական դաշինքի մասին, էջ 162։
 21. Յան-Վերներ Միւլլեր, Ի՞նչ է պոպուլիզմը, թարգմ.՝ Հ. Նիկողոսյան, Newmag, Երեւան, 2019, էջ 25-26։
 22. Տե՛ս Հրաչ Բայադյան, Երևակայալով անցյալը. խորհրդահայ արդիականության պա­տումներ, Երեւան, 2020, էջ 264։